Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych SONATINA 4 i ETIUDA 8.

Konkurs SONATINA 4, to konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.
Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży
w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot,
w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4 w kwocie 20 mln zł.

Konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł.

Wnioski w konkursach SONATINA 4 i ETIUDA 8 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl).
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż wrześniu 2020 r.

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa. Na drugim etapie członkowie zespołu ekspertów przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą w języku polskim lub angielskim i uzgadniają końcową ocenę wniosku na podstawie ocen indywidualnych, wyników rozmów kwalifikacyjnej oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o kontakt z Centrum Nauki, najpóźniej do 21 lutego br.

Osoby do kontaktu:

SONATINA – Alina Kołodziuk, E:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl, T: 635 41 59

ETIUDA –  Eliza Wróblewska-Palmowska, E: eliza.palmowska@uni.lodz.pl, T 635 47 15