Opis

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Adresaci

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie z niemieckimi zespołami naukowymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Realizacją polskiej części projektu badawczego finansowanej przez NCN kieruje kierownik polskiego zespołu naukowego, zwany dalej „kierownikiem projektu”. Realizacją niemieckiej części projektu badawczego finansowanego przez DFG kieruje kierownik niemieckiego zespołu naukowego.

Z wnioskami o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt. 1-3, 5-6 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:

  • jednostki naukowe;
  • konsorcja naukowe;
  • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
  • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • centra naukowe uczelni;
  • biblioteki naukowe;
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:
1) które obejmują realizację badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2) które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) w których okres realizacji planowanych badań wynosi 24 albo 36 miesięcy;
4) w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 150 tys. zł;
5) które uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3;
6) w których osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin aplikacji

 17 grudnia 2018 

Strona internetowa 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3