Opis

Konkurs na na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Adresaci

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcami

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
2) których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
3) w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;

4) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem”

Termin aplikacji

 17 grudnia 2018 

Strona internetowa 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16