Cele Programu

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników. Do krótkich form kształcenia w rozumieniu niniejszego Programu zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

W Programie finansowane są:

 • koszty podróży uczestnika projektu;
 • koszty utrzymania uczestnika projektu;
 • koszty realizacji wymian;
 • koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu

Maksymalnie 750 000,00 zł.

Uprawnione działania

Wnioskodawcy składają wnioski o finansowanie uczestnictwa doktorantów i kadry akademickiej w programie wymiany stypendialnej związanym z krótkimi formami kształcenia. Pojedyncza wymiana stypendialna będzie możliwa w wymiarze od 5 do 30 dni.

Działaniami uprawnionymi do realizacji w Programie są wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową mające na celu:

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych;
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
 • udział w spotkaniach brokerskich;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

Termin realizacji Projektu

Okres realizacji pojedynczego Projektu obejmuje okres 12 miesięcy: od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Termin oraz forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 18 maja 2018 r. do 2 lipca 2018 r. godz. 15:00 czasu lokalnego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

 

UWAGA

W związku z zapisem w regulaminie projektu, iż Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek zwracamy się z uprzejmą prośbę o deklarację wzięcia udziału w  projekcie do dnia 4 czerwca 2018 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki