Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia

Cele programu

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów.

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Partnerem wspierającym może być uczelnia, jednostka naukowa, instytucja z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Uprawnione działania

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Proponowane działania muszą cechować się wysokim stopniem dopasowania do planów rozwoju Wnioskodawcy i celów partnerstwa zawartego pomiędzy instytucjami.

Okres realizacji pojedynczego Projektu

Od 6 do 24 miesięcy.

Kwota finansowania

Kwota finansowania przeznaczona na finansowanie pojedynczego Projektu jest zależna od liczby Partnerów, z którymi realizowany jest projekt i wynosi:

 • maksymalnie 1 000 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 3 zagranicznymi Partnerami;
 • maksymalnie 1 500 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 4 – 5 zagranicznymi Partnerami;
 • maksymalnie 2 000 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 6 lub więcej zagranicznymi Partnerami.

Termin składania aplikacji

 13 lipca 2018 roku

 

UWAGA

W związku z zapisem w regulaminie projektu, iż Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek zwracamy się z uprzejmą prośbę o deklarację wzięcia udziału w  projekcie do dnia 4 czerwca 2018 roku.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z pracownikami Centrum Nauki