Szanowni Państwo,

NCBiR ogłosiło drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Konkurs dotyczy pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

O dofinansowanie może ubiegać się konsorcjum naukowe, będące grupą minimum trzech i maximum siedmiu jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium RP.

Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów: 200 mln PLN.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 000 000 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa od 30 000 000 PLN.

Dofinansowanie dla jednostki naukowej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia do 08 czerwca 2018r. (do godziny 15:00).

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe—techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/dokumenty-konkursowe/

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Renata Olender – Bartosik: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 635 4168