ETIUDA 5

Konkurs na stypendia doktorskie

Cele

W ramach konkursu rozpatrywane są wnioski, w których badania prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.zm)  jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN.

Wniosek składany do NCN musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich okres pobierania stypendium musi wynosić co najmniej 6, a maksymalnie 12 miesięcy. Stypendium naukowe w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 5 przyznawane jest na okres przygotowania i/lub dokończenia pracy doktorskiej. Uzyskanie stopnia naukowego doktora przed zakończeniem pobierania stypendium uniemożliwia dalsze jego pobieranie. Obronę pracy doktorskiej należy zatem planować najwcześniej 6 miesięcy po rozpoczęciu pobierania stypendium naukowego. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium naukowego w ramach konkursu ETIUDA 5 to 2 października 2017 r.

Otwarcie przewodu doktorskiego lub deklaracja jego otwarcia stanowi warunek złożenia wniosku w konkursie. Wnioskodawca musi mieć otwarty przewód doktorski w chwili złożenia wniosku lub musi ten przewód otworzyć najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otwarli przewodu doktorskiego składają we wniosku oświadczenie, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty w wymaganym terminie.

Z wnioskami o stypendium mogą zgłaszać się badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji, natomiast przewód doktorski musi być wszczęty w polskiej jednostce naukowej.

Adresaci

Adresatami konkursu ETIUDA 5 są osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839, z póżn. zm.), które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.  Osoba aplikująca o finansowanie w ramach konkursu ETIUDA 5 powinna wykazywać się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i zaplanować pobyt stażowy w zagranicznej jednostce naukowej. Wnioskodawca wskazuje jako jednostkę realizującą polską jednostkę, w której prowadzi badania naukowe lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Termin nadsyłania zgłoszeń

22 marca 2017 (kolejna edycja 15 marca 2018)

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda5-1