Adresaci konkursu:

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 6. centra naukowe uczelni;
 7. biblioteki naukowe;
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;

2) których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;

3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;

4) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 • występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 • nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami zaplanowanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku złożonego w konkursach NCN.
 • Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Termin nadsyłania wniosków

15 grudnia 2017 r.

Adres strony internetowej

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1