Akty prawne określające tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała nr 787 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 6.07.2020, w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

 

Regulamin nadawania stopni naukowych – tekst ujednolicony

1. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

2. Oświadczenie współautora

3. Oświadczenie autora dotyczące zdeponowania rozprawy w Repozytorium

4. Oświadczenie promotora

5. Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego

6. Kwestionariusz osobowy

7. Wniosek o wyznaczenie promotora

8. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK

9. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

10. Oświadczenie recenzenta

11. Oświadczenie RODO

12. Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

 

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących na kadencję 2019-2020

Uchwała nr 607 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020

Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania przewodniczących komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020

 

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 – dyplom doktorski

Załącznik nr 2 – dyplom wspólny

Załącznik nr 3 – dyplom habilitacyjny

Załącznik nr 4 – opis techniczny dyplomu doktorskiego

Załącznik nr 5 – opis techniczny dyplomu wspólnego

Załącznik nr 6 – opis techniczny dyplomu habilitacyjnego

 

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Załącznik do zarządzenia nr 75 z dnia 12.02.2020r.

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik – Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 76 Rektora UŁ z dnia 12.02.2020r.

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora UŁ z dnia 19.04.2012r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski (ze zm.)

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 122 Rektora UŁ z dnia 17.09.2015r. w sprawie określenia procedury poprzedzającej wydanie przez Rektora UŁ decyzji w sprawie nabycia przez osoby określone w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego

 

Akty prawne dotyczące komisji UŁ ds. stopni naukowych

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie: określenia procedury składania dokumentów związanych z objęciem i wykonywaniem funkcji członka komisji do spraw stopni naukowych

załącznik-1 do Zarządzenia Rektora UŁ z dn. 01.10.2020

 

Zarządzenie nr 182 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.09.2020 r. w sprawie: powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 182 Rektora UŁ z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących (zarz. nr 104 z 15.02.2021 r-2-1)

 

 

 

Wzory decyzji i postanowień w postępowaniach w sprawie nadania stopni naukowych

decyzja_nadanie stopnia doktora hab

decyzja_nadanie stopnia doktora

decyzja_odmowa nadania stopnia doktora hab

decyzja_odmowa nadania stopnia doktora

decyzja_umorzenie postępowania

Doręczanie orzeczeń w postępowaniach awansowych

postanowienie_dopuszczenie do obrony

postanowienie_nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

postanowienie_odmowa dopuszczenia do obrony

postanowienie_odmowa wszczęcia

postanowienie_powołanie komisji egzaminacyjnych

postanowienie_powołanie komisji egzaminacyjnych_doktoranci 19-20

postanowienie_powołanie komisji habilitacyjnej

postanowienie_wyznaczenie promotora_doktoranci19-20

postanowienie_wyznaczenie promotora_tryb eksternistyczny