Zapraszamy naukowców do składania wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką.

Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) to dwa programy, w których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Bekker skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

 

BEKKER NAWA -ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r.

Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

 

ULAM NAWA – ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r

link https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabory-wnioskow-w-bekker-nawa-i-ulam-nawa

 

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Magdalena Zalasa, e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl