Centrum Nauki UŁ informuje o uruchomionym naborze do drugiej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doskonała nauka”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

 

Wnioski można składać w ramach dwóch modułów:

  • moduł 1 – Wsparcie konferencji naukowych:  organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych – wysokość środków od 20 000 zł do 400 000 zł
  • moduł 2 – Wsparcie monografii naukowych: wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki nadań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostepnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń  – wysokość środków od 15 000 zł do 80 000 zł

 

Uczelnia, w ramach każdego z modułów, może złożyć maksymalnie 5 wniosków.

 

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich projektu;
  4. którego wysokość dofinansowania nie przekracza 90% kosztów realizacji projektu (wymagany min. 10% wkład własny w formie finansowej);
  5. Dodatkowo, w przypadku monografii, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest elektroniczny tekst monografii wraz z recenzją monografii sporządzoną przez specjalizującego się w danej dziedzinie eksperta.

 

Nabór wniosków trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę składanych wniosków w ramach poszczególnych modułów, osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do Centrum Nauki na załączonym formularzu wniosku zgody Dziekana/kierownika jednostki na złożenie wniosku aplikacyjnego na adres: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl do dnia 06 kwietnia 2021 r.

plik do pobrania:

 załącznik-zgoda Dziekana_DN

 

Oryginał  prosimy dosłać na adres: Renata Olender-Bartosik, pokój 103, Centrum Nauki, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź.