Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło czwarty konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może zostać wybitny uczony lub wybitna uczona, który/a posiada kompetencje do utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej.

O utworzenie Centrów mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni.

 Warunki konkursu:

 • adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora otrzymany w okresie nieprzekraczającym piętnastu lat przed złożeniem wniosku Dioscuri,
 • reprezentujący wszystkie panele dziedzinowe NCN,
 • którzy udowodnili swoją międzynarodową mobilność w trakcie kariery naukowej, np. uzyskując doktorat lub pracując po doktoracie w różnych instytucjach badawczych (przynajmniej jednej poza Polską).
 • badacze składają wnioski wspólnie z polską instytucją badawczą, pod warunkiem, że nie byli zatrudnieni w instytucji przez okres 2 lat poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech.

 

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie, do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na okres kolejnych lat pod warunkiem dostępności środków.

 

Finansowanie może zostać wykorzystane na sfinansowanie:

 • wynagrodzenia głównego badacza wysokości 100 000 EUR rocznie,
 • pensje zespołu badawczego DC i stypendiów (stypendia zgodnie z przepisami NCN),
 • koszty związane z badaniami przeprowadzonymi w DC (materiały eksploatacyjne, podróże, publikacje, działania informacyjne itp.),
 • koszty wspólnych działań z partnerem z Niemiec,
 • koszty relokacji badacza – ryczałty.

 

Finansowanie nie może zostać wykorzystane na wydatki związane z infrastrukturą, sprzętem naukowym, administracją i kosztami ogólnymi.

 

Zobowiązania jednostki:

 • zatrudnienie na pełny etat laureata konkursu Dioscuri,
 • zatrudnienie członków zespołu Centrum Dioscuri ze środków przekazanych przez NCN,
 • zapewnienie dodatkowych funduszy przeznaczonych do dyspozycji Centrum Dioscuri w wysokości co najmniej równowartości 25 000 Euro/rok przez cały okres finansowania,
 • zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia badań,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej,
 • zapewnienie pracownika administracyjnego (władającego biegle językiem angielskim) na cały okres finansowania zatrudnionego na pełny etat na koszt jednostki, pracującego wyłącznie na rzecz Centrum.
 • zaoferowanie liderowi długoterminowej perspektywy zatrudnienia, wykraczającej poza okres finansowanie CD.

 

O utworzenie Centrów mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni.

 

Link do strony konkursu: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/call-announcement

 

Termin składania aplikacji upływa 15 czerwca 2021 r.

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Nauki:

Joanna Korczyńska joanna.korczynska@uni.lodz.pl

Ewelina Wronka ewelina.wronka@uni.lodz.pl