Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z dniem 1 czerwca 2020 r.

otworzyła nabór wniosków w dwóch programach wzmacniających umiędzynarodowienie uczelni

i wspierających ich działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną.

Profesura Gościnna NAWA – celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności

naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe, poprzez

włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu możliwe

będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym

oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia

zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej (dofinansowanie maksymalnie może

wynosić 3 miliony złotych). Dodatkowo jednostka naukowa może uzyskać dofinansowanie na

badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego

(400 tysięcy zł). Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych,

społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych

latach.

Osoby zainteresowane programem Profesura Gościnna NAWA proszone są o kontakt z

Panią Magdalena Zalasą w Centrum Nauki UŁ:

e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl

 

 

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich – to program, którego celem jest systemowe

wsparcie Szkół Doktorskich m.in. w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych

badań naukowych oraz zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry

dydaktycznej. Ze środków programu można sfinansować współpracę międzynarodową

doktorantów oraz działania szkół doktorskich na rzecz pozyskania doktorantów zagranicznych.

Nabór wniosków w obu programach prowadzony będzie do dnia 31 lipca 2020 r.