Zgodnie z punktem 6.2 Regulaminu Programu, kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania Projektu.

Kwota ta może zostać powiększona także, jeśli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000,00 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący.

Kwota dodatku przysługującego na pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej / dziecka obliczana jest miesięcznie, niezależnie od długości stypendium Wnioskodawcy.