Program ULAMA nie przewiduje  środków na zakupy materiałów potrzebnych dla realizacji projektu.

Zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu, przy obliczaniu wysokości Stypendium uwzględnia się:

1) koszty utrzymania w wysokości 10 000 zł miesięcznie na każdy pełny miesiąc pobytu Beneficjenta w Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu, przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w przyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania stypendium (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli Beneficjentowi towarzyszą niepełnoletnie dzieci – o 1 000 zł miesięcznie na każde niepełnoletnie dziecko.

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

a) 7 000 zł w przypadku przyjazdów z krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo 2 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci Beneficjenta;

b) 12 000 zł w przypadku przyjazdów spoza krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo 5 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci Beneficjenta.

3. Finansowanie przyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich pobytu trwającego bez przerwy co najmniej 3 miesiące.

4. Kwota Stypendium może być zwiększona jedynie w sytuacji, kiedy Beneficjentowi w trakcie trwania pobytu lub przed jego rozpoczęciem urodzi się dziecko, które będzie uczestniczyć w przyjeździe Beneficjenta. Sytuacje takie będą rozpatrywane przez Dyrektora indywidualnie, w zależności od dostępnych środków finansowych.

5. Jeżeli Beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w przyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, ale opiekun Beneficjenta, kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o NAWA są wolne od podatku dochodowego.