Zgodnie z Regulaminem Programu im. Bekker, NAWA planuje uruchomienie odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków na „komponent krajowy” Programu, obejmujący finansowanie wynagrodzenia (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego. „Komponent krajowy” przeznaczony będzie dla Stypendystów Programu powracających do Polski po Stypendium trwającym co najmniej 18 miesięcy, którzy planują stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego i zobowiążą się do przygotowania i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Nabór wniosków planowany jest od II kwartału 2022 r. Wniosek będą składać wspólnie Stypendysta oraz zatrudniająca go polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego (macierzysta lub nowa) na 3 miesiące przed zakończeniem wyjazdu. Ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Zespół oceniający, podlegać będą przede wszystkim: rezultaty zagranicznego pobytu w ramach Programu, potencjał naukowy jednostki składającej wniosek o „komponent krajowy” wspólnie ze Stypendystą oraz plan działań na okres 6 miesięcy objętych wynagrodzeniem w ramach „komponentu krajowego”. „Komponent krajowy” będzie obejmował finansowanie wynagrodzenia w miesięcznej wysokości 10 260 PLN (wraz z kosztami pracodawcy), przy czym pracodawca może zwiększyć wysokość wynagrodzenia ze środków własnych. Warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu badawczego do polskiej lub zagranicznej agencji finansującej badania. Dopuszcza się wnioskowanie o „komponent krajowy” również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego. W takim przypadku warunkiem rozliczenia „komponentu krajowego” będzie złożenie przez Stypendystę innego wniosku grantowego.