Urlopy naukowe na czas realizacji projektów naukowych regulowane są  następująco:

Artykuł 130 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Art. 130. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

  1. posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;
  2. przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
  3. płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;

 

oraz wewnętrznymi regulacjami UŁ:

Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora UŁ z dnia 20.04.2020 r.

§ 7

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą w jednej z form, o których mowa w § 2pkt 5,przysługuje:

1) urlop szkoleniowy;

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na szkolenie oraz na czas jego trwania;

3) wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy;

4) pokrycie opłaty za kształcenie, przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie; w przypadku, gdy wyżywienie nie jest objęte opłatą za szkolenie, pracownikowi przysługuje ryczałt na wyżywienie do wysokości diety określonej w przepisach dotyczących podróży służbowych.

W ramach projektów można ubiegać się indywidualnie o obniżenie pensum, a w ramach np. projektu SONATA/SONATA BIS dostać na to środki finansowe