W MINIATURZE badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która m.in. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Przez „występowanie w roli kierownika projektu” rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.

Pełnienie funkcji Koordynatora pojedynczego zadania w większym projekcie nie jest czynnikiem dyskwalifikującym (nie jest to funkcja równorzędna z  kierowaniem projektem lub koordynowaniem prac grupy badawczej). Zatem można składać wniosek w kolejnym konkursie MINIATURA.