Zgodnie z „Warunkami przeprowadzania konkursu NCN PRELUDIUM” kierownik projektu jest zobowiązany do przedstawienia wykazu (maksymalnie) do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. NCN nie określa minimalnej ilości publikacji (wystarczy jedna, aby wniosek spełniał wymagania formalne), jednak jest to czynnik, który ma wpływ na ocenę dorobku naukowego wnioskodawcy.