Opis

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Adresaci

  • Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcam

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
2) których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
3) w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
4) w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
5) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem”;
6) w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS)

Termin aplikacji

 17 grudnia 2018 

Strona internetowa 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14