Opis

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Adresaci

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie z niemieckimi zespołami naukowymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Realizacją polskiej części projektu badawczego finansowanej przez NCN kieruje kierownik polskiego

Warunki

Do konkursu można złożyć wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego w konkursie BEETHOVEN LIFE 1, zwany dalej „wnioskiem krajowym”.
Do konkursu może zostać złożony wniosek krajowy:

  • który obejmuje realizację badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • który obejmuje realizację badań z obszaru nauk o życiu wskazanych w panelach NCN określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  • w którym okres realizacji planowanych badań wynosi 24 albo 36 miesięcy;
  • w którym wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł;
  • który uwzględnia zasady określone w Regulaminie;
  • w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin aplikacji

 17 grudnia 2018 

Strona internetowa 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1