Opis

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Adresaci

 • Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających
  stopnia naukowego doktora
 • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
  finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcami

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 • w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego
 • w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem”

Termin aplikacji

 17 grudnia 2018 

Strona internetowa 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16