Opis

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia
    na studiach I lub II stopnia
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
    Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne.

Adresaci

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Warunki

Wnioskodawca we wniosku zaprezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia.
We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji.
Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje,
jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.
Wydział/wydziały uczelni, który będzie/ będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.
Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

Termin aplikacji

25 stycznia 2019 

Strona internetowa 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/