SONATA

  Opis

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Adresaci

  • Konkurs skierowany jest do osób, posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat2 przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 1.2.
  • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1-3, 5-6 i 8-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcami

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
  • których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy;
  • w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
  • w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy ;
  • w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.;
  • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 48/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

Termin aplikacji

17 września 2018

 Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8