SHENG

Opis

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze 

Adresaci

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1-3, 5-6 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki będące miejscem realizacji planowanych badań, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:
1) jednostki naukowe;
2) konsorcja naukowe;
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
4) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5) centra naukowe uczelni;
6) biblioteki naukowe;
7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2) które obejmują wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych, z wykazu paneli NCN przyjętego uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł;
4) których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG 1;
5) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin aplikacji

17 września 2018

Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1