MINIATURA

Opis

Konkurs na pojedyncze działania naukowe.

Adresaci

Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:

 •  uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 •  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę

Warunki

W konkursie rozpatrywane będą wnioski:

które obejmują realizację jednego spośród wymienionych działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny;

·         które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

·         których okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;

·         których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych; 5

·         których koszty realizacji uwzględniają zasady określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, dotyczącym Kosztów w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA

Termin aplikacji:

Nabór ciągły od kwietnia 2018

Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2