MAESTRO

Opis

Konkurs  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Adresaci

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

  • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
  • kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
  • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

o   była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,

o   opublikowała co najmniej jedną monografię,

o   wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,

o   zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,

o   jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,

o   ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
  • których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy;
  • w których kierownik projektu wskaże od 5 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
  • w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
  • w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.;
  • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

Termin aplikacji

17 września 2018

Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10