HARMONIA 

Opis

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Adresaci

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) zwane dalej wnioskodawcami.

 W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Warunki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • w których wiodący partner zagraniczny, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:

o   500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy,

o   1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące,

o   1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy;

 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego;
 • w realizacji których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego, jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym

Termin aplikacji

17 września 2018

Strona internetowa

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10