Szanowni Państwo

Rusza kolejny konkurs TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie będzie stanowiło 100% wartości projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.

Wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu TANGO3 może zostać złożony, w przypadku gdy:

1) Projekt bazowy został zakończony po 15 marca 2016 roku, a raport końcowy z realizacji Projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN, lub

2) Projekt bazowy na dzień ogłoszenia Konkursu TANGO3 jest realizowany w NCN i w jego ramach został złożony co najmniej jeden raport roczny, który został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN.

Okres realizacji Projektu właściwego:  

Od 3 do 12 miesięcy.

Dofinansowanie realizacji Projektów właściwych może być przeznaczone na:

Zadanie K obejmujące:

 • Realizację działań ukierunkowanych na stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych;
 • Realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu;
 • Opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań;
 • Analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu;

2) Zadanie B+R obejmujące:

 • Badania podstawowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie komercyjne.
 • Badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 • Prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

200 tys. zł.

Nabór Wniosków:

Etap I: od dnia otwarcia naboru do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);

Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html