Szanowni Państwo

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło konkurs MINIATURA 2

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia.

 Warunki przystąpienia do konkursu
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), dla których finansowanie nie stanowi pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis), zwane dalej „wnioskodawcami”.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:
1) które obejmują realizację jednego spośród wymienionych działań:
a) badania wstępne,
b) badania pilotażowe,
c) kwerenda,
d) staż naukowy,
e) wyjazd konferencyjny,
f) wyjazd badawczy,
g) wyjazd konsultacyjny;
2) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) których okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;
4) których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;
5) których koszty realizacji uwzględniają zasady określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, dotyczącym Kosztów w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2;
6) realizowane przez osoby, które:
a) uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem1;
b) nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
c) nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
d) są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

kontakt:

Alina Kołodziuk, T.: 42 635-41-59, M.: alina.kołodziuk@uni.lodz.pl  

Eliza Wróblewska-Palmowska, T.: 42 635-47-15, M.: eliza.palmowska@uni.lodz.pl

Danuta Klimaszewska, T.: 42 631-41-65, M.: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl