Szanowni Państwo,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na realizację projektów pod nazwą 

„Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r .

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
  1. przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości;
  2. podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
  4. upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.
 2. W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
  1. historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
  2. historia społeczna, gospodarki, kultury;
  3. historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
  4. historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
  5. organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
  6. Kościoły, ich rola i działalność;
  7. polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
  8. problematyka gospodarcza i społeczna;
  9. problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
  10. problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
  11. piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
  12. losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
  13. nauka – jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html

Finansowanie:

Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł a maksymalna – 1,8 mln zł. 

Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 15 milionów zł.

Terminy:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 20 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Danutą Klimaszewską

 

telefon: 42 635-41-65

e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl