Szanowni Państwo,

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze”. Jest to już ostatni konkurs w ramach tego poddziałania.

O dofinansowanie może ubiegać się Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe, a jego rezultat stanowić innowację produktową lub procesową oraz charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych (w załączeniu). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu w terminie 3 lat od jego zakończenia.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Nabór wniosków podzielony jest na dwie rundy:  od 15 marca do 16 kwietnia 2018r. i od 17 kwietnia do 15 maja 2018r.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN maksymalna 10 mln  zł. Dofinansowanie dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Do tegorocznej edycji konkursu wprowadzono nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę przewidzianych w budżecie wydatków, a w konsekwencji na likwidację dotychczasowych negocjacji wniosku przed podpisaniem umowy. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R. Nowością jest także wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Renata Olender – Bartosik: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168  

zakres_ranb