Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu międzynarodowego ASPIRE (Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise). Projekt jest finansowany jest przez Komisję Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

W trakcie realizacji projektu – od stycznia 2017 do grudnia 2018 roku – będą porównywane rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii oraz będą analizowane postawy i role partnerów społecznych – pracodawców i związków zawodowych we wdrażaniu idei aktywnego starzenia się.

Od przełomu wieków, rządy krajów europejskich przechodzą z modelu wczesnej emerytury na model aktywnego starzenia się, podkreślający konieczność usuwania barier w zmianie pracy w trakcie kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, a także działań pracodawców wspierających godzenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową, kreowania zdrowych miejsc pracy oraz planowania pracy i emerytury. W projekcie badane będzie podejście partnerów społecznych do wspierania aktywnego starzenia się i zrównoważonej pracy oraz wypracowane zostaną rekomendacje ułatwiające budowanie karier w cyklu życia i radzenie sobie z konfliktami międzypokoleniowymi.

Koordynacją projektu zajmuje się dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.