STRATEGICZNE CELE PROGRAMU

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń. Ustawowe zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej w przypadku miejsc pamięci i trwałych upamiętnień powinny przyjąć konkretną formę stworzenia możliwości sprzyjających otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków:

1) naukowego badania i dokumentowania;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych i robót budowlanych;

3) zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości i autentyzmu;

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy.

Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów. Szeroka współpraca będzie służyć różnorodności form opieki nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami, obejmujących prace mające na celu zachowanie autentyzmu miejsca, działania służące nadaniu lub przywróceniu odpowiedniego wyrazu czy podkreśleniu prestiżu miejsca pamięci, zapewnieniu jak najlepszej dostępności miejsca, a także kreatywnemu zastosowaniu nowoczesnych metod badań, edukacji i promocji do ochrony naszego dziedzictwa narodowego. Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach Programu powinno być upowszechnienie wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, służące wzmocnieniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.

Pod stosowanymi w regulaminie pojęciami „miejsce pamięci i trwałe upamiętnienie” rozumie się odpowiednio miejsce związane z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego lub innych Narodów, w tym miejsce spoczynku zwłok lub szczątków ludzkich i materialne upamiętnienie takiego miejsca, o ile nie łączy się ono z gloryfikacją sprawców zbrodni.

W ramach programu mogą być finansowane zadania związane ze sprawowaniem opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami.

ADRESACI PROJEKTU

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017, poz. 972 i 1086 )2;

2) organizacje pozarządowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Termin nadsyłania zgłoszeń

31 stycznia 2018

Adres internetowy

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20171219_Regulamin_Wspieranie_opieki_nad_miejscami_pamieci_i_trwalymi_upamietnieniami_w_kraju_2018.pdf