Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych

Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 1. a) które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe6 w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
 2. b) w których kierownik projektu przedstawi kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2018 r.;
 3. c) w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 albo 36 miesięcy;
 4. d) w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
 5. e) w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu7;
 6. f) w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy8 w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2, i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę na realizację przez niego stażu zagranicznego;
 7. g) które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 8. h) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 115/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

Zasady finansowania

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 1. a) zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. b) realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. c) realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w tym:

─ środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2

─ środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2

Adresaci

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 1. a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 2. b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 1. a) osoby fizyczne;
 2. b) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:

– podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

–  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

– instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

– międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zwane dalej „wnioskodawcami”.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2018

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2