Cele projektu

Celem głównym Programu jest pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w Programie będących wynikiem badań naukowych realizowanych przez młodych naukowców.

Cele szczegółowe Programu:

  • zwiększenie udziału młodych naukowców oraz budowanie zespołów zajmujących się badaniami naukowymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • pozyskanie prototypów lub modeli systemów albo podsystemów technologii przebadanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, stosownie do wymogów określonych dla rozwiązań na VI poziomie gotowości technologii, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 91) – dalej zwane „rozporządzeniem”.

Obszary tematyczne

  1. Obszar: Cyberobrona w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe:

1.1. Kierunek: Nowoczesne narzędzia i metody prowadzenia cyberobrony w infrastrukturze informatycznej.

1.2. Kierunek: Nowoczesne metody i narzędzia prowadzenia cyberwalki.

  1. Obszar: Autonomiczne platformy bezzałogowe:

2.1. Kierunek: System autonomii poziomu V i VI dla platform bezzałogowych1.

2.2. Kierunek: System sterowania rojem autonomicznych platform bezzałogowych.

  1. Obszar: Broń precyzyjna i uzbrojenie:

3.1 Kierunek: System nawigacji dla rakiet i amunicji precyzyjnej alternatywny do GPS, ze szczególnym uwzględnieniem nawigacji inercyjnej.

3.2 Kierunek: Systemy wykonawcze sterowania rakiet i pocisków.

Adresaci

Program jest adresowany do młodych naukowców. Projekt w ramach programu musi być realizowany przez jednego wykonawcę. Poszczególne projekty w Programie mogą mieć różnych wykonawców. Wnioskodawcą i wykonawcą projektu może być wnioskodawca i wykonawca spełniający jedno z kryteriów podmiotowych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7 lub 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 900), pod warunkiem, że kierownikiem projektu będzie młody naukowiec, który spełnia kryteria określone w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, ze zm.), a w skład zespołu badawczego wejdą naukowcy spełniający warunki opisane poniżej oraz w regulaminie konkursu.

W skład zespołu badawczego mogą wchodzić osoby, które w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 38 lat (kryterium wieku nie dotyczy osób wykonujących zadania techniczne i pomocnicze). W przypadku zmiany członka zespołu badawczego nowa osoba musi spełniać kryteria przewidziane na dzień złożenia wniosku.

Projekt jest realizowany przez zespół badawczy zarządzany przez kierownika projektu z użyciem infrastruktury i aparatury będącej własnością wnioskodawcy.

Termin aplikacji

6 lutego 2018

Strona internetowa

 http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty—obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,5782,ogloszenie-konkursu-nr-2p2017-mlodzi-naukowcy-2017-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-badan-naukowych-na-rzecz-obronnosci-i-b.html