SONATINA 1

Projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Cele

W ramach konkursu rozpatrywane są wnioski o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki.

Wniosek musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie.

Adresaci

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r. (pod warunkiem dostarczenia do NCN do 15 lipca 2017 r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora).

Termin nadsyłania zgłoszeń

22 marca 2017 (kolejna edycja: 15 marca 2018)

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina1-1