UWERTURA 1

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Cele

UWERTURA 1 to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie projekty badawcze dotyczące badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Wniosek musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie.

Adresaci

Stażystą może być osoba która:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej[1],
  • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
  • nie jest laureatem konkursu ERC,
  • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC

Okres realizacji stażu

Staż może być zaplanowany od  3 do 6 miesięcy i musi się rozpocząć nie wcześniej niż  1 września 2017 r. i nie później niż 31 września 2018 r. Stażu nie można realizować w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń

22 marca 2017 (kolejna edycja 15 marca 2018)

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/uwertura/instrukcja-uwertura1-1