Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC)

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

Warunki przystąpienia do konkursu

Z wnioskami o finansowanie staży, mogą występować polskie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami, dla których finansowanie stażu nie będzie stanowić pomocy państwa, tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.),

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

b) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;

c) pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów NCN;

d) nie jest laureatem konkursu ERC;

e) przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC;

f) zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2018 r. i nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

g) wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca zobowiąże kandydata na staż do wystąpienia, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC w którym wystąpi w roli kierownika projektu zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie paneli NCN obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

Formy finansowania

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

a) pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 

b) pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 2

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2018

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2