Konkurs na stypendia doktorskie

Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:
a) jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;

  1. b) w których wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego, bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2018 r.;
  2. c) w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy;
  3. d) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 115/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 6 obejmuje środki finansowe na:

  1. a) stypendium naukowe;
  2. b) pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego;
  3. c) pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.
    Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA”, określonym uchwałą Rady NCN nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r.

 Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym przyznawane są w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2018

Adresaci

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2018

Adres internetowy

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6