Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie, do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Finansowanie może zostać wykorzystane na sfinansowanie:

 • wynagrodzenia głównego badacza wysokości 100 000 EUR rocznie,
 • pensje zespołu badawczego DC i stypendiów (stypendia zgodnie z przepisami NCN),
 • koszty związane z badaniami przeprowadzonymi w DC (materiały eksploatacyjne, podróże, publikacje, działania informacyjne itp.),
 • koszty wspólnych działań z partnerem z Niemiec.

Finansowanie nie może zostać wykorzystane na wydatki związane z infrastrukturą, sprzętem naukowym, administracją i kosztami ogólnymi.

Zobowiązania jednostki:

 • zatrudnienie na pełny etat laureata konkursu Dioscuri,
 • zatrudnienie członków zespołu Centrum Dioscuri ze środków przekazanych przez NCN,
 • zapewnienie dodatkowych funduszy przeznaczonych do dyspozycji Centrum Dioscuri w wysokości co najmniej równowartości 25 000 Euro/rok przez cały okres finansowania,
 • zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia badań,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej,
 • zapewnienie pracownika administracyjnego (władającego biegle językiem angielskim) na cały okres finansowania zatrudnionego na pełny etat na koszt jednostki, pracującego wyłącznie na rzecz Centrum.

Warunki konkursu:

 • adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora otrzymany w okresie nieprzekraczającym piętnastu lat przed złożeniem wniosku do Dioscuri,
 • badacze składają wnioski wspólnie z polską instytucją badawczą, pod warunkiem, że nie byli zatrudnieni w instytucji przez okres 2 lat poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • każdy laureat konkursu powinien założyć i kierować Centrum Dioscuri, w którym przeprowadzi innowacyjne badania na najwyższym światowym poziomie,
 • każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech.

W pierwszej edycji powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri.

O utworzenie Centrów mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni.

Zgłoszenia w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej będą przyjmowane do 12 lutego 2018 r.

Link do ogłoszenia: https://ncn.gov.pl/dioscuri/

Osoba do kontaktu:  Joanna Korczyńska joanna.korczynska@uni.lodz.pl, tel.: 42 635 4169