Edukacja globalna 2017 – otwarty konkurs ofert

Konkurs ofert ma na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

Cele

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji globalnej, będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP oraz skierowanych do społeczeństwa polskiego. Zadanie może być realizowane jako projekt wdrażany tylko w roku 2017 lub jako projekt modułowy, składający się z dwóch lub trzech modułów

Projekty powinny spełniać następujące założenia:

Charakter działań i grupy docelowe Wytyczne
Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

– działania adresowane do szerokiej publiczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;

– uwzględnienie odbiorców o różnym stopniu znajomości tematyki rozwojowej;

– wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji;

– wykorzystanie mediów wizualnych i prasy.

 

Oczekiwane działania to m.in.:

– ogólnopolskie akcje informacyjne w mediach;

– wydarzenia edukacyjne w przestrzeni publicznej;

– wykłady otwarte;

– interaktywne  narzędzia w przestrzeni wirtualnej;

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji

 

– działania adresowane do osób i grup zawodowych zaangażowanych w działania z dziedziny edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w tym kluczowych grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, kadra akademicka, studenci (w szczególności kierunków pedagogicznych), autorzy i wydawcy podręczników;

– działania edukacyjne realizowane w ramach formalnego systemu nauczania muszą być zgodne z obowiązującą podstawą programową;

–  wprowadzanie i zwiększenie obecności edukacji globalnej w edukacji szkolnej  i akademickiej;

– poprawa jakości i skuteczności działań dot. edukacji globalnej podejmowanych przez placówki edukacyjne i organizacje społeczne

– działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Oczekiwane działania to m.in.:

– szkolenia dla nauczycieli i edukatorów;

– przygotowanie materiałów edukacyjnych;

– popularyzacja edukacji globalnej na poziomie szkolnictwa wyższego (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli).

Adresaci

O przyznanie finansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać:

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe
  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
   do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016, poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • niepubliczne szkoły wyższe;
 • publiczne szkoły wyższe;
 • instytuty badawcze;
 • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne;
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Z konkursu wyklucza się podmioty, w których pracownicy MSZ lub placówek zagranicznych pełnią funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru, chyba że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra Spraw Zagranicznych lub pełnią te funkcje w podmiocie należącym do sektora finansów publicznych albo w fundacji, której fundatorem jest Skarb Państwa.

Z konkursu wyklucza się podmioty, które na dzień zakończenia naboru ofert:

 • nie przedstawiły wymaganego przed tym terminem sprawozdania z realizacji zadania publicznego zleconego przez MSZ;
 • nie dokonały zwrotu wymagalnej należności z tytułu niewykorzystanej części dotacji;
 • nie dokonały zwrotu wymagalnej należności z tytułu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • nie dokonały zwrotu wymagalnej należności z tytułu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy.

Z konkursu wyklucza się podmioty, w których osoby, wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, pełnią funkcje w organach zarządzających bądź zostały upoważnione do podpisania umowy dotacji lub jej rozliczenia.

Z konkursu wyklucza się fundacje, które w dwóch okresach sprawozdawczych poprzedzających termin ogłoszenia konkursu nie dopełniły obowiązku, o którym mowa w art. 12  ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016, poz. 40).

Oferty złożone przez podmioty podlegające wykluczeniu uznaje się za odrzucone.

Termin nadsyłania wniosków

2 sierpnia 2017

Adres strony internetowej

https://polskapomoc.gov.pl/Ogloszenie,o,wszczeciu,postepowania,dotacyjnego,2634.html