DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze

Cele

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN,
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie),
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Adresaci

Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT.

Termin nadsyłania wniosków

15 grudnia 2017 r.

Adres strony internetowej

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu