GOSPOSTRATEG

Dyrektor NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  1. Pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu.
  2. Pułapkę braku równowagi.
  3. Pułapkę demograficzną.
  4. Pułapkę słabości instytucji.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN.

Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce lub tylko fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017r. do 12 września 2017r.

Informacje o konkursie na stronie NCBiR:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

Osoby udzielające informacji o konkursie w Centrum Nauki UŁ:

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl;  tel. 42/635 41 71

Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 68