Narodowy Program Rozwoju Humanistyki „Dziedzictwo Narodowe”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Cele

W konkursie I/2017 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

1.1. Polska w Europie Środkowo–Wschodniej;

1.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:

 • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
 • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

Projekty muszą mieć charakter badawczy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 • pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
 • tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
 • Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Adresaci

Wnioski mogą składać:

 • jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260), zwanej dalej „ustawą”;
 • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
 • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1); zwane dalej „Wnioskodawcami”.

Termin nadsyłania zgłoszeń

24 czerwca 2017

Adres strony internetowej

https://goo.gl/SNCiRB

Kontakt w Centrum Nauki

Danuta Klimaszewska, tel.: 42 635-41-65 , e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl