Regionalne agendy naukowo-badawcze

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (zakres RANB znajduje się w załączeniu).

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy (3 terminy naboru wniosków):

– od 12 czerwca do 11 lipca,

– od 12 lipca do 10 sierpnia,

– od 11 sierpnia do 12 września.

Osoby udzielające informacji w sprawie konkursu w Centrum Nauki UŁ:

Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 71; Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 42/ 635 41 68.

W załączeniu znajduje się fiszka zawierająca najważniejsze informacje dot. konkursu.

FISZKA KONKURSU 4.1.2 2017_RANB_POIR

Zakres_RANB