Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Centrum Nauki UŁ informuje o nowym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego III Osi PO WER: Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni, w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekty w konkursie będą wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

Wsparcie kierowane jest do młodej kadry dydaktycznej, tj. osób posiadających stopień naukowy doktora oraz odbywających studia III stopnia, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia:

– nauczycieli akademickich,

– osób, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 29 maja 2017r. do dnia 28 lipca 2017r.

 

Osoby udzielające informacji w sprawie konkursu w Centrum Nauki UŁ: Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 42/ 635 41 68; Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 71.

FISZKA KONKURSU POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD 2017